Rodo

» Rodo

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, (dalej jako RODO), Fundacja z siedzibą w Krakowie informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Miasto Przyjazne Alergikom ul. Mały Płaszów 4/39 30-721 Kraków, www.miastoprzyjaznealergikom.pl, kontakt@miastoprzyjaznealergikom.pl, KRS 0000766986;
 2. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  a. Realizacji umów cywilnoprawnych (dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy oraz w ramach obowiązku prawnego),
  b. Realizacji umów o wolontariat (dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy oraz w ramach obowiązku prawnego),
  c. Ewidencji uczestników projektów własnych (dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
  d. Ewidencji danych interesariuszy zewnętrznych i ich wykorzystania w ramach prowadzonej działalności Administratora (dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
  e. Ewidencji danych kontrahentów i ich wykorzystania w ramach prowadzonej działalności Administratora (dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  a. do momentu odwołania zgody lub upływu okresu na który zgoda została udzielona, w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,
  b. przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy, w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,
  c. przez okres wymagany przepisami prawa, w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO,
  d. do wygaśnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku danych udostępnionych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami skontaktować:
  a. e-mail: kontakt@miastoprzyjaznealegikom.pl
  b. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Fundacja Miasto Przyjazne Alergikom ul. Mały Płaszów 4/39, 30-721 Kraków z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.