Nasi eksperci


AKTUALNOŚCI

Urszula Jedynak Wąsowicz

 

Dr med. Urszula Jedynak-Wąsowicz adiunkt, Klinika Chorób Dzieci Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński; Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy


Mgr inż. arch. kraj. Monika Winczek

 

Mgr inż. arch. kraj. Monika Winczek jest absolwentką kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz pasjonatką zieleni, która już w swojej pracy magisterskiej wykonała projekt zagospodarowania terenu zieleni, popierając go analizami przestrzennymi i socjologicznymi, uwzględniając potrzeby użytkowników oraz wpływ obszarów zielonych na jakość życia mieszkańców.

 

Obecnie jest doktorantką Wydziału Leśnego UR, która w ramach studiów doktoranckich zgłębia temat modelowania jakości życia na terenach zurbanizowanych poprzez odpowiednie kształtowanie zieleni miejskiej, opierając się na danych pozyskanych ze skanowania laserowego oraz uwzględniając rolę zieleni wysokiej w mieście (lasów miejskich = urban forests) i świadczone przez nią usługi ekosystemowe.


Dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR

 

Dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR – Pracownik Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydział Leśny UR Kraków (Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi; Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa; Laboratorium Geomatyki.

 

Uzyskane stopnie naukowe : doktora z zakresu ekologii lasu (AR w Krakowie) oraz doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w zakresie Geografii (UAM w Poznaniu). Stypendysta OeAD (BOKU Wien; 1993) oraz DAAD (TU Muenchen; 1993-1995). Główny koordynator sieci "New directions for forestry sciences in Central Europe" w ramach projektu CEEPUS. Od 2009 roku pełni funkcję Co-Chairman Special Interest Group (SIG) Forestry przy EARSeL. Problematyka badawcza: precyzyjne leśnictwo, architektura krajobrazu, analizy przestrzenne 3D, monitorowanie i zarządzanie środowiskiem przy wykorzystaniu aplikacji z zakresu systemów GIS, WebGIS, MobileGIS, fotogrametria cyfrowa, analiza obrazu GEOBIA, technologia GNSS, teledetekcja lotnicza i satelitarna, przestrzenne bazy danych, skanowanie laserowe (LiDAR) oraz Leśnictwo na terenach zurbanizowanych - Urban Forestry.